W najbliższych wyborach możesz zagłosować przez pełnomocnika

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Do 10 czerwca niepełnosprawni oraz osoby powyżej 75 roku życia mogą składać do urzędu gminy wnioski w sprawie głosowania przez pełnomocnika
w najbliższych wyborach prezydenckich.

Na czym polega głosowanie przez pełnomocnkia

Głosowanie przez pełnomocnika polega na upoważnieniu wskazanej przez wyborcę osoby
do oddania głosu w jej imieniu. Polacy będą mogli skorzystać z tego przywileju po raz pierwszy w najbliższych wyborach prezydenckich. Ten rodzaj oddania głosu w wyborach jest dostępny w większości krajów Unii Europejskiej, m.in. w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, na Łotwie i we Francji.

Kto może głosować przez pełnomocnika?

Przede wszystkim z tej możliwości mogą korzystać osoby niepełnosprawne, tj. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego (np. o całkowitej niezdolności
do pracy czy niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także orzeczenie o zaliczeniu do I albo II grupy inwalidów). Oprócz nich z prawa do głosowania przez pełnomocnika mogą skorzystać wszyscy wyborcy, którzy najpóźniej w dniu glosowania ukończą 75 lat, bez względu na ich stan zdrowia.

Jak zagłosować przez pełnomocnika?

Najpóźniej na 10 dni przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 20 czerwca,
tj. do 10 czerwca 2010 r., osoba pragnąca skorzystać z możliwości glosowania przez pełnomocnika powinna złożyć wniosek w tej sprawie do urzędu gminy. Jeżeli osoba taka nie może zrobić tego osobiście, może to uczynić w jej imieniu osoba mająca być pełnomocnikiem. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę osoby, która ma zostać pełnomocnikiem. Osoby niepełnosprawne muszą także dołączyć dokument potwierdzający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne z takim dokumentem. Akt pełnomocnictwa sporządzany jest w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa przed wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta lub przed inną upoważnioną do tego osobą.

Kto może być pełnomocnikiem w wyborach

Pełnomocnikiem mogą być osoby wpisane do rejestru wyborców w tej samej gminie,
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania na terenie danej gminy. Jedna osoba może być pełnomocnikiem maksymalnie dwóch wyborców.

Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie w pierwszej i drugiej turze wyborów, gdy akt pełnomocnictwa został sporządzony przed dniem pierwszej tury lub w drugiej turze wyborów, gdy akt pełnomocnictwa został sporządzony po dniu pierwszej tury wyborów.

Koalicja „Masz głos, masz wybór”
skupia kilkanaście opiniotwórczych i cieszących się autorytetem organizacji pozarządowych, które działają na rzecz zwiększenia udziału obywateli w wyborach. Organizacje te z powodzeniem przeprowadziły dwie głośne kampanie: „Zmień kraj. Idź na wybory”, przed wyborami parlamentarnymi 2007 oraz „Pępek Europy”, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2009. W 2010 roku koalicja zamierza zrealizować dwie ogólnopolskie kampanie profrekwencyjne: przed wyborami prezydenckimi
i samorządowymi. Koalicja zabiega także o zmiany w prawie wyborczym, które mają ułatwić obywatelom udział w głosowaniu (dzięki jej staraniom udało się wprowadzić do prawa wyborczego procedurę głosowania przez pełnomocnika).