Upadłość konsumencka bez majątku. Czy to możliwe?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

 Upadłość konsumencka to szansa na rozpoczęcie życia bez zadłużenia. Czy jednak może ogłosić ją osoba nieposiadająca majątku? Wyjaśniamy to w nowym artykule.

Upadłość konsumencka bez majątku. Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe?

Osoby zadłużone, a nieposiadające żadnego majątku również mogą liczyć na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W ich przypadku sąd morze orzec umorzenie długu bez planu spłaty wierzycieli lub umorzenie warunkowe lub ustalenie planu spłaty i częściowe umorzenie zobowiązań. Dzięki temu możliwe jest uwolnienie się od dotychczasowych zobowiązań bez obaw o to, że w naszej sprawie rozpocznie się postępowanie windykacyjne lub egzekucja komornicza. Brak majątku nie jest przeszkodą w przypadku upadłości konsumenckiej, ale w tym celu muszą zostać spełnione określone warunki. Najważniejsze z nich to:

 • w chwili wpłynięcia wniosku dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań od przynajmniej trzech miesięcy;
 • dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej.

By jednak sąd mógł orzec upadłość konsumencką, musi posiadać szczegółową wiedzę na temat sytuacji finansowej dłużnika. Dlatego ten powinien dostarczyć do sądu następujące informacje i potwierdzające je dokumenty:

 • wysokość osiągniętych dochodów;
 • wysokość kosztów poniesionych w związku z zapewnieniem bytu swojego i swojej rodziny;
 • dokumenty potwierdzające niewypłacalność dłużnika;
 • spis wierzycieli wraz z ich adresami, wysokością zadłużenia oraz terminami spłaty (dotyczy również wierzycieli spornych – wówczas należy wskazać źródło sporu);
 • aktualny i zupełny wykaz majątku oraz wyceny jego poszczególnych elementów (nie dotyczy dłużników nieposiadających majątku);
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 • informację o czynnościach prawnych w ostatnich 12 miesiącach, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach oraz prawa.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej to skomplikowany i obwarowany wieloma przepisami proces. Dłużnik bez fachowej wiedzy może więc pogubić się w całej procedurze. Przydatna będzie więc pomoc, którą świadczy doświadczony w zagadnieniach takich jak upadłość konsumencka adwokat. Cały proces z grubsza składa się z następujących

 • złożenie wniosku w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika;
 • wniesienie opłaty sądowej;
 • właściwe postępowanie, obejmujące m.in. zawiadomienie wierzycieli, sporządzenie spisu wierzytelności, wyłonienie syndyka, który zarządza majątkiem dłużnika;
 • orzeczenie sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego.
 • realizacja planu spłaty zobowiązań wierzycielom.

Warto zaznaczyć, że proces ogłaszania upadłości konsumenckiej przebiega szybciej w przypadku braku majątku. W takiej sytuacji, jeżeli dłużnik nie posiada wystarczających środków, które mogłyby zostać skonfiskowane i rozdysponowane wśród wierzycieli, postępowanie może zostać przyspieszone, co pozwala na szybsze rozpoczęcie nowego etapu życia osoby zadłużonej.

Czy osoba, która nie posiada żadnego majątku może ogłosić upadłość konsumencką? 

Jak dowiedliśmy w powyższym artykule, upadłość konsumencka bez majątku jest jak najbardziej możliwa w świetle polskiego prawa. Co więcej, cała procedura może być w takim przypadku szybsza niż w postępowaniach z majątkiem. Dzięki pomocy doświadczonego w podobnych sprawach prawnika szanse na korzystne dla dłużnika zakończenie postępowania i rozpoczęcie nowego rozdziału życia – już bez długów niemożliwych do uregulowania.